آدرس:
خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به میدان شهدا ، پاساژ تهرانی ، طبقه دوم
کرج
ایران
تلفن:
02632254619 - 02632212409